933 248 580 scej@iec.cat

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, en compliment de la finalitat assenyalada pels seus Estatuts de promoure el conreu de l’estudi i la investigació del dret en general i, d’una manera especial, del dret català, ha acordat organitzar aquest curs amb la finalitat de contribuir al coneixement i la difusió del dret civil de Catalunya.

La direcció del curs correspon al Dr. Ferran Badosa i Coll, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. El curs serà impartit pels professors que s’indiquen en cadascuna de les sessions programades.

Programa en pdf

Acte inaugural del curs de Dret Civil Català, a càrrec de l’Excm. Sr. Manuel Castellet i Solanas president de l’IEC, Sr. Josep M. Mas i Solench president de la Societat i Dr. Ferran Badosa i Coll director del curs. Institut d’Estudis Catalans, 17 d’octubre de 2000.

Sessió 1. L’àmbit civil de l’ordenament jurídic de Catalunya. Les seves fonts, a càrrec del Dr. Ferran Badosa, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 24 d’octubre de 2000.

Sessió 2. La persona jurídica, a càrrec de la Dra. Maria Elena Lauroba Lacasa, professora titular interina de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 7 de novembre de 2000.

Sessió 3. Els contractes i les accions per declarar la seva ineficàcia, a càrrec de la Dra. Juana Marco Molina, professora titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 14 de novembre de 2000.

Sessió 4. Els contractes agraris, a càrrec del Dr. Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 21 de novembre de 2000.

Sessió 5. La Llei 13/1990, del 9 de juliol, de l’acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge, a càrrec de la Dra. Maria Luisa Zahíno Ruiz, professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 28 de novembre de 2000.

Sessió 6. Els sensos, a càrrec del Dr. Antoni Mirambell Abancó, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 12 de desembre de 2000.

Sessió 7. Els reals de garantia mobiliària, a càrrec del Dr. Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Institut d’Estudis Catalans, 9 de gener de 2001.

Sessió 8. El matrimoni: els seus efectes legals. Els efectes derivats de la nul·litat, el divorci i la separació judicial, a càrrec de la Dra. Encarna Roca i Trias, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 16 de gener de 2001.

Sessió 9. Els règims econòmics matrimonials de separació de béns i de participació en els guanys, a càrrec de la Dra. Anna Casanovas Mussons, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 23 de gener de 2001.

Sessió 10. Els règims econòmics matrimonials de comunitat i els de dret local, a càrrec del Dr. Santigo Espiau Espiau, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Lleida. Institut d’Estudis Catalans, 30 de gener de 2001.

Sessió 11. El parentiu, a càrrec de la Dra. M. Esperança Ginebra Molins, professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 6 de febrer de 2001.

Sessió 12. Les institucions de protecció, a càrrec de la Dra. Esther Arroyo Amayuelas, professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 13 de febrer de 2001.

Sessió 13. La successió per causa de mort. Els títols i l’objecte de la successió, a càrrec del Sr. Lluís Jou Mirabent, notari. Institut d’Estudis Catalans, 20 de febrer de 2001.

Sessió 14. L’adquisició de l’herència, a càrrec del Sr. José Alberto Marín Sánchez, notari. Institut d’Estudis Catalans, 27 de febrer de 2001.

Sessió 15. La comunitat hereditària. Les operacions particionals, a càrrec del Dr. Antoni Vaquer Aloy, professor titular de Dret Civil de la Universitat de Lleida. Institut d’Estudis Catalans, 6 de març de 2001.

Sessió 16. Els negocis jurídics mortis causa, a càrrec del Dr. Joan Marsal Guillamet, professor titular interí de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 13 de març de 2001.

Sessió 17. Les substitucions hereditàries, a càrrec del Dr. Lluís Puig Ferrio, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i catedràtic de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 20 de març de 2001.

Sessió 18. Els llegats, a càrrec del Dr. Josep Ferrer Riba, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra. Institut d’Estudis Catalans, 27 de març de 2001.

Sessió 19. La marmessoria, a càrrec de la Dra. Eulàlia Amat Llari, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans, 3 d’abril de 2001.

Sessió 20. La successió contractual: Els heretaments, a càrrec del Dr. Joan Egea Fernández, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra. Institut d’Estudis Catalans, 17 d’abril de 2001.

Sessió 21. La successió intestada, a càrrec del Sr. Tomás Giménez Duart, notari. Institut d’Estudis Catalans, 24 d’abril de 2001.

Sessió 22. La llegítima, a càrrec del Dr. Esteve Bosch Capdevila, professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Institut d’Estudis Catalans, 8 de maig de 2001.

Sessió de cloenda del curs de Dret Civil Català, que comptà amb la presència de l’Hble. Sr. Josep-Delfí Guàrdia Canela, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i l’Il·lm. Sr. Carles Miralles, secretari general de l’IEC. Durant l’acte, en que hi va intervenir el Dr. Ferran Badosa, director del curs, es van lliurar els certificats d’assistència al curs. Institut d’Estudis Catalans, 15 de maig de 2001.

La segona edició d’aquest curs es portà a terme a Reus organitzat conjuntament amb l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus.

L’acte d’obertura d’aquest curs, tingué lloc el dia 1 de març de 2001 i l’acte de cloenda i de lliurament de diplomes el dia 24 de maig de 2001, a la seu del Col·legi d’Advocats de Reus. Ambdós actes comptaren amb l’assistència del president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i del degà del Col·legi d’Advocats de Reus.