933 248 580 scej@iec.cat

Presentació

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions.

La finalitat de la Societat és el conreu de l’estudi i de la investigació del dret en general i d’una manera especial, del dret català, la difusió del seu coneixement i la publicació de treballs relacionats amb la matèria.

Els òrgans de govern de la Societat són l’Assemblea General que constitueix l’òrgan sobirà, i la Junta de Govern, que és l’òrgan superior de gestió, representació i administració.