933 248 580 scej@iec.cat

Després de la bona acollida dispensada al Curs de dret civil català que es va impartir el curs passat, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics es complau a invitar a tots els interessats a aprofundir en el nostre ordenament jurídic en un curs que s’impartirà els dimarts de cada setmana entre els mesos d’octubre de 2001 i maig de 2002.

El primer Curs es va dedicar a l’exposició general de les institucions civils del dret català. Enguany el Curs està dissenyat per  conèixer millor la darrera producció legislativa —la nova legislació— emanada del Parlament de Catalunya durant els darrers  anys. Es tracta, doncs, d’un curs d’especialització dedicat a estudiar les noves lleis elaborades o en curs d’elaboració.

Amb aquesta convocatòria la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, juntament amb altres  iniciatives que prepara per a un futur immediat, acompleix la finalitat per a la qual fou creada de promoure l’estudi del dret en  general i del dret de Catalunya, d’una manera especial.

Programa en pdf


Sessió inaugural (dimarts 16 d’octubre de 2001)

Sessió 1 (dimarts 23 d’octubre de 2001)

La competència per legislar sobre dret processal civil català (art. 149.1.6 CE).
Dr. Lluís CABALLOL ANGELATS, professor titular de Dret Processal de la UB

Sessió 2 (dimarts 30 d’octubre de 2001)

La Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.
Dr. Josep FERRER RIBA, professor titular de Dret Civil de la UPF

Sessió 3 (dimarts 13 de novembre de 2001)

La Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
Dra. Maria Elena LAUROBA LACASA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 4 (dimarts 20 de novembre de 2001)

La Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.
Dr. Santiago ESPIAU ESPIAU, catedràtic de Dret Civil de la UdL

Sessió 5 (dimarts 27 de novembre de 2001)

La Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions convivencials d’ajuda mútua.
Dr. Joan EGEA FERNÁNDEZ, catedràtic de Dret Civil de la UPF

Sessió 6 (dimarts 4 de desembre de 2001)

La Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.
Dra. Maria del Carmen GETE-ALONSO CALERA, catedràtica de Dret Civil de la UAB

Sessió 7 (dimarts 11 de desembre de 2001)

La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
Dra. María Luisa ZAHÍNO RUIZ, professora de Dret Civil de la UB

Sessió 8 (dimarts 18 de desembre de 2001)

Jurisprudència recent en matèria de dret de família.
Dra. Encarna ROCA I TRIAS, catedràtica de Dret Civil de la UB

Sessió 9 (dimarts 15 de gener de 2002)

La Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació (I).
Dra. Anna CASANOVAS MUSSONS, catedràtica de Dret Civil de la UB

Sessió 10 (dimarts 22 de gener de 2002)

La Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació (II): l’usdefruit de fons d’inversió.
Dr. Daniel ESPINA PÉREZ, professor de Dret Mercantil de la UB

Sessió 11 (dimarts 29 de gener de 2002)

La Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques (I): el censal.
Dra. M. Esperança GINEBRA MOLINS, professora de Dret Civil de la UB

Sessió 12 (dimarts 5 de febrer de 2002)

La Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques (II): el violari.
Dr. Antoni MIRAMBELL ABANCÓ, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 13 (dimarts 12 de febrer de 2002)

El Projecte de llei de regulació dels drets de superfície, servitud i adquisició (I): el dret de superfície.
Dr. Ferran BADOSA COLL, catedràtic de Dret Civil de la UB

Sessió 14 (dimarts 19 febrer de 2002)

El Projecte de llei de regulació dels drets de superfície, servitud i adquisició (II): les servituds.
Dr. Pere DEL POZO CARRASCOSA, catedràtic de Dret Civil de la URV

Sessió 15 (dimarts 26 febrer de 2002)

El Projecte de llei de regulació dels drets de superfície, servitud i adquisició (III): els drets d’adquisició.
Dr. Esteve BOSCH CAPDEVILA, professor de Dret Civil de la URV

Sessió 16 (dimarts 5 de març de 2002)

El Projecte de llei de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura.
Antoni CUMELLA GAMINDE, registrador de la propietat i mercantil

Sessió 17 (dimarts 12 de març de 2002)

La Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre cosa moble: la penyora de valors.
Dr. Daniel ESPINA PÉREZ, professor de Dret Mercantil de la UB

Sessió 18 (dimarts 2 d’abril de 2002)

La jurisprudència recent en matèria de dret patrimonial.
Dr. Antoni VAQUER ALOY, professor titular de Dret Civil de la UdL

Sessió 19 (dimarts 9 d’abril de 2002)

La jurisprudència recent en matèria successòria.
Dr. Joan MARSAL GUILLAMET, professor titular de Dret Civil de la UB

Sessió 20 (dimarts 16 d’abril de 2002)

El Tribunal Superior de Justícia com a òrgan que culmina l’organització judicial a Catalunya en l’àmbit
civil (art. 152.1 CE).
Dr. Lluís CABALLOL ANGELATS, professor titular de Dret Processal de la UB

Sessió 21 (dimarts 30 d’abril de 2002)

La codificació catalana i la codificació europea.
Dra. Esther ARROYO AMAYUELAS, professora de Dret Civil de la UB

Sessió 22 (dimarts 7 de maig de 2002)

La incorporació de directives comunitàries pel legislador català.
Dra. Juana MARCO MOLINA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió de clausura i entrega de diplomes i certificats acreditatius (dimarts 14 de maig de 2002)