933 248 580 scej@iec.cat

Com a continuació dels cursos de dret civil català impartits durant els dos darrers anys, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics convoca per al 2002-2003 un curs sobre les Noves orientacions de la legislació civil catalana, coordinat pel doctor Ferran Badosa Coll, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. El nombre de sessions d’aquest curs és de 23, d’acord amb el programa següent.

Programa en pdf

INAUGURACIÓ

Sessió 1 (15 d’octubre de 2002)

La codificació del dret civil català: l’estat de la qüestió.
Dr. Antoni MIRAMBELL I ABANCÓ, catedràtic de Dret Civil de la UB

PART GENERAL

Sessió 2 (22 d’octubre de 2002)

El dret civil català i la Constitució espanyola.
Dr. Josep M. CASTELLÀ ANDREU, professor titular de Dret Constitucional de la UB

Sessió 3 (29 d’octubre de 2002)

El nou títol preliminar del Codi civil de Catalunya.
Dr. Albert LAMARCA I MARQUÈS, professor titular de Dret Civil de la UPF

Sessió 4 (5 de novembre de 2002)

La prescripció i la caducitat.
Dr. Santiago ESPIAU ESPIAU, catedràtic de Dret Civil de la UdL

Sessió 5 (12 de novembre de 2002)

Les bases de les obligacions contractuals.
Dr. Ferran BADOSA COLL, catedràtic de Dret Civil de la UB

PERSONA I FAMÍLIA

Sessió 6 (19 de novembre de 2002)

La persona jurídica: els fons afectats dins del patrimoni general de la fundació.
Dra. M. Elena LAUROBA LACASA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 7 (26 de novembre de 2002)

La capacitat d’obrar i els règims de protecció.
Dra. Anna CASANOVAS MUSSONS, catedràtica de Dret Civil de la UB

Sessió 8 (3 de desembre de 2002)

La protecció del menor en el dret civil català.
Dr. Joan EGEA FERNÁNDEZ, catedràtic de Dret Civil de la UPF

Sessió 9 (10 de desembre de 2002)

Les parelles de fet i llur regulació substantiva.
Dra. M. Luisa ZAHÍNO RUIZ, professora ajudant de Dret Civil de la UB

Sessió 10 (17 de desembre de 2002)

La dimensió processal de la crisi de les parelles de fet.
Dr. Lluís CABALLOL ANGELATS, professor titular de Dret Processal de la UB

Sessió 11 (14 de gener de 2003)

Tractament fiscal del règim econòmic a Catalunya.
José Alberto MARÍN SÁNCHEZ, notari de Barcelona

Sessió 12 (21 de gener de 2003)

La jurisprudència recent en matèria de dret de família.
Dr. Lluís PUIG FERRIOL, catedràtic de Dret Civil de la UAB i magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

OBLIGACIONS I CONTRACTES

Sessió 13 (28 de gener de 2003)

El dret civil català del consum.
Dra. Juana MARCO MOLINA, professora titular de Dret Civil de la UB

Sessió 14 (4 de febrer de 2003)

El dret contractual català i el dret contractual europeu: algunes propostes per al proper Codi civil de Catalunya.
Dra. María del Carmen GETE-ALONSO CALERA, catedràtica de Dret Civil de la UAB

DRETS REALS

Sessió 15 (11 de febrer de 2003)

L’ocupació i l’accessió.
Dra. M. Esperança GINEBRA MOLINS, professora titular interina de dret civil d’escola universitària a la Facultat de Dret de la UB

Sessió 16 (18 de febrer de 2003)

La propietat horitzontal i la seva problemàtica.
Antoni CUMELLA GAMINDE, registrador de la propietat de Granollers

Sessió 17 (25 de febrer de 2003)

Els drets reals de garantia.
Dr. Pere DEL POZO CARRASCOSA, catedràtic de Dret Civil de la URV

Sessió 18 (4 de març de 2003)

L’opció, el tempteig i el retracte.
Dr. Esteve BOSCH CAPDEVILA, professor titular interí de Dret Civil de la URV

Sessió 19 (11 de març de 2003)

La fidúcia.
Dra. Esther ARROYO I AMAYUELAS, professora titular interina de dret civil d’escola universitària a la Facultat de Dret de la UB

Sessió 20 (18 de març de 2003)

La jurisprudència recent en matèria de dret patrimonial.
Dr. Antoni VAQUER ALOY, professor titular de Dret Civil de la UdL

DRET DE SUCCESSIONS

Sessió 21 (25 de març de 2003)

La llei successòria i el canvi de veïnatge civil.
Dr. Joaquim FORNER DELAYGUA, professor titular de Dret Internacional Privat de la UB

Sessió 22 (1 d’abril de 2003)

La jurisprudència recent en matèria successòria.
Dr. Joan MARSAL GUILLAMET, professor titular de Dret Civil de la UB

DRET CIVIL DE TORTOSA

Sessió 23 (8 d’abril de 2003)

Les institucions del dret civil de Tortosa en el dret civil català actual.
Dr. Jesús MASSIP I FONOLLOSA, antic director de l’Arxiu de Tortosa